Ostatní operace | 8. 11. 2018

5 let s informačním systémem

Na společnost, která se zabývá obráběním především pro letecký průmysl byl vyvíjen tlak ze strany odběratelů na zavedení podnikového systému. Tito odběratelé zejména požadovali dodávky správných dílců v požadovaném množství a v termínu, což se s narůstajícím objemem objednávek dost dobře nedařilo. Nápravy se podařilo docílit už základními moduly informačního systému jako je Nákup a Prodej, Řízení výroby a zavedením e-skladu řízeného pomocí čteček čárových kódů.

Po usazení základních modulů, jako Nákup a Prodej a Řízení výroby, jsme se se zákazníkem shodli, je potřeba informační systém nadále rozvíjet. A to formou pravidelných servisních návštěv. Ze začátku šlo především o to, abychom dostali veškeré dokumenty a podpůrné systémy do jednoho uceleného prostředí. Dále bylo potřeba udržovat a rozvíjet informační systém, tak aby vyhovoval potřebám rostoucí společnosti a poskytoval správné informace ve správný čas.

I proces automatizace se nadále rozšiřoval. Společnost požadovala import přijatých objednávek do informačního systému včetně vytvoření skladových karet v případě nových výrobků. Cílem bylo snížit čas strávený s objednávkou na minimum, což se také podařilo. Následovala automatizace hodnocení dodavatelů materiálů a kooperantů. Toto automatické hodnocení je založeno na interním vzorci na jehož základě se dále provádí měsíční hodnocení dodavatele a následně dochází k automatickému zařazení do dané kategorie.

Postupem času přišla na řadu také kvalita výroby. Firma zavedla sledování materiálu na vstupu, mezioperační a výstupní kontroly. Proces je nyní nastaven tak, že pokud není materiál zkontrolován a uvolněn pracovníky OTK, tak jej nelze systémově odepsat do výrobního plánu. Pracovníci OTK také povinně zadávají výsledky svých kontrol a atesty materiálu do informačního systému. Díky řízenému výdeji materiálu pomocí modulu e-sklad a systému čárových kódů a existenci atestů pro každý naskladněný materiál je zajištěna jednoznačná tracebilita tohoto materiálu. Díky tomuto je společnost schopna ke každé položce dodacího listu vygenerovat seznam použitých materiálů včetně hromadného vygenerování atestů v PDF.

Díky zavedení mezioperačních kontrol bylo docíleno zvýšení kvality výrobků a snížení počtu reklamací ze strany odběratelů. K odhalení výrobních vad docházelo již v procesu výroby, a nikoliv až u zákazníka. Výstupem jedné mezioperační (výstupní) kontroly je také zavedení hromadného měřicího protokolu. Tato funkce slouží k vygenerování měřicího protokolu ke každé položce dodacího listu na jedno kliknutí.

Společnost je orientována z větší části na opakovanou výrobu. Na základě velké míry shody výrobku došlo postupně k vyladění technologických norem jednotlivých výrobků, což bylo základním kamenem pro detailní kapacitní plánování včetně denního plánování pro jednotlivá pracoviště, kdy jsou pracovníci řízení mistrem pomocí jednoduché plánovací tabule. Takto nastavený systém umožňuje společnosti mít detailní přehled o svých výrobních kapacitách, kdykoliv je to potřeba a nyní je společnost schopná velmi pružně reagovat na nové objednávky. Systém je schopen okamžitě po zadání objednávky sdělit přesný termín dokončení zakázky. Ve velmi krátkém čase tak společnost informuje svého odběratele o reálnosti požadavku na termín dodání. V souvislosti s vyladěním norem došlo k zavedení motivačního hodnocení zaměstnanců, kdy je pracovník na konci měsíce odměňován pohyblivou složkou mzdy na základě interního vzorce. Vzorec sleduje měsíční docházku, plnění výkonu vůči normě a také výši neshod, které pracovník v daném měsíci zavinil. Systém hodnocení vychází z dat, která vkládají sami zaměstnanci (odvádění výroby, mezioperační kontroly v návaznosti na denní plán a tedy i na konkrétního pracovníka).

Nyní firma využívá nejnovější verzi systému Dialog 3000Skylla. S růstem firmy se rozrůstá i informační systém – žije a přizpůsobuje se firmě a jejím potřebám a přispívá tak k růstu efektivity práce a zisku.

Control spol. s r. o.
Dukelská 559
742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel.: +420 556 704 290
obchod@control.cz
www.control.cz